Nowelizacja ustawy – Mieszkanie dla Młodych

dodano: 5.03.2015

Rada Ministrów 3 marca 2015 r. przyjęła projekt zmiany ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi „Mieszkanie dla Młodych”.

Nowe warunki programu wpłyną przede wszystkim na sytuację rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci. W ich przypadku zniesiony został warunek „nieposiadania pierwszego mieszkania” i limitu wieku.

Oznacza to, że z programu będą mogły skorzystać rodziny wielodzietne, które wprawdzie mają mieszkanie, ale chcą nabyć większy lokal i poprawić swoje warunkimieszkaniowe. Wymienionych rodzin nie będzie także dotyczył limit wieku – obecnie singiel-kredytobiorca lub młodszy z małżonków nie może mieć ukończonych 35 lat.

Rodziny wielodzietne otrzymają także dodatkowe wsparcie w postaci zwiększenia kwotydofinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Jeśli w rodzinie będzie dwoje dzieci, mnożnik dofinansowania wzrośnie z 15 do 20 proc., w przypadku trójki i większej liczby wychowanków, mnożnik na podstawie którego wyliczana jest dopłata, zwiększy się z 15 do 30 proc. Jednocześnie dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci wzrośnie dofinansowanie metrażu mieszkania z 50 do 65 m kw. Wszystkie wymienione zmiany mogą spowodować zwiększenie kwoty wsparcia nawet o 160%.

Kolejne ułatwienie rozszerza katalog osób, które mogą przystąpić do umowy kredyturazem z kredytobiorcą. Obecnie może to być jedynie ktoś z najbliższej rodziny. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.” Po wejściu w życie nowelizacji, współkredytobiorcą będzie mogła być dowolna osoba. Rozwiązanie to pomoże zwiększyć udział w programie osób nie mającychzdolności kredytowej, rozwiąże także kwestię wspólnego kredytowania w związkach partnerskich.

Zwiększy się limit mieszkań dostępnych w ramach programu. Dofinansowanie wkładu własnego będzie można uzyskać do nabycia lokali budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie podczas składania wniosku o dofinansowanie konieczne jest podanie informacji na temat dokładnych parametrów mieszkania w celu określenia limitów cenowych i powierzchniowych. Spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia mieszkania budowanego na rzecz jej członka.

Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Jeżeli nie są znane koszty budowy mieszkania – nie ma możliwości skorzystania z kredytu w ramach MDMu. Po wejściu w życie nowelizacji z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni.

Dodatkowo program MDM po znowelizowaniu będzie dotyczył także nabycia mieszkańpowstałych w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko w wyniku budowy nowego obiektu budowlanego. Dzięki temu, możliwe będzie objęcie programem przebudowanych lub adaptowanych budynków niemieszkalnych, loftów, strychów i starych kamienic, pod warunkiem, że w wyniku takiej czynności powstanie nowe mieszkanie.

W beczce miodu trafi się niestety łyżka dziegciu. Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, nadpłaci całość lub część kredytu w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

 Projekt nowelizacji trafi teraz do prac w Sejmie. Znowelizowane regulacje będą obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiada wejście zmian w życie w II-giej połowie 2015-go roku