Polityka prywatności

KLAZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWER HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Grzegórzecka 73A lok. BU1, 31-559 Kraków, KRS 0000560738, NIP 9452184747. Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: +48 12 307 07 04 , e-mail: biuro@powerinvest.pl

 

II. Cele oraz podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym:
  1. wystawienia i przechowywania imiennego dokumentu (faktura) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumenty podatkowe,
  2. obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji – do końca okresu ważności gwarancji czy rękojmi;
  3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), :
   • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym między nami a podmiotami z nami współpracującymi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;
   • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujące w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości – przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed jej zawarciem;
   • doboru usług dla Klientów, optymalizacji naszych produktów lub usług na podstawie zgłaszanych uwag, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi – cel analityczny;
   • wsparcia obsługi oraz badania satysfakcji Klientów
   • prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalności;

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

III. Okres, przez który będziemy przetwarzać dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Pani/Pana rzecz;
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonaniu naszych czynności oraz innym administratorom, w szczególności:
  1. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, operatorzy płatności);
  4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  5. Podmiotom takim jak Deweloperzy, Pośrednicy Nieruchomości, Operatorzy Rynku Pierwotnego, Banki, Towarzystwa Leasingowe, Ubezpieczeniowe, firmy wykończeniowe w celach marketingowych, obejmujących oferowanie produktów i usług podmiotów współpracujących z Power Holding z o.o. w szczególności w ramach pośrednictwa polegającego na przedstawianiu ofert nieruchomości, ofert wykończenia nieruchomości, form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze produktów finansowych, ubezpieczeniowych.

 

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru

 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Pana tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody;

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail: biuro@powerinvest.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją swoich uprawnień administrator danych będzie musiał upewnić się, że jest Pani/Pan osobą za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować;

Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże uniemożliwi zrealizowanie celu, którego zgoda Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.